Edukimi.net me shumë variante të të mësuarit


Edukimi.net për lëndët e shkollës fillore dhe të mesme të ulët klasat 6, 7, 8 dhe 9 përmban metoda të ndryshme të të mësuarit duke përfshirë animacione argëtuese, modele tre-dimensionale, eksperimente dhe shumë informacione tjera.


Duke marrë parasysh se do të kemi pyetje të shumta nga nxënësit, ne kemi krijuar edhe FAQ sistemin e cila ka një përmbajtje të pasur të informatave rreth përdorimit dhe rëndësisë së këtij portali.


Edukimi.net:


  • Duke mësuar njohuri të reja me metoda të ndryshme të mësimdhënies, kohën e mësimit e shëndrron në një kohë shumë më atraktive.
  • Me motivacion të lartë ju përgatit për mësim.
  • Duke zgjuar dëshirën tuaj për mësim, ju do të mësoni me shumë kënaqësi dhe pa përtesë.
  • Siguron të mësuarit duke e kuptuar dhe jo duke e memorizuar atë.
  • Siguron të mësuarit e qëndrueshëm dhe baza të sigurta për një të ardhme më të mirë. 


Si ndodh e gjithë kjo?


Të gjitha mësimet ofrohen me të dhëna vizuele pra me fotografi, video, animacione të ndryshme etj.
Aktivitetet e shumta përfshijnë shembujt nga jeta e përditshme dhe eksperimentet për lëndët e caktuara i tërheqin nxënësit për mësim.